Overige bepalingen

OVERIGE BEPALINGEN

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Op de overeenkomst tussen Hoofdcwartier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.