Opzegging & ontbinding

OPZEGGING & ONTBINDING

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Hoofdcwartier. Dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 50% van het resterende deel van het honorarium/offertebedrag dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie volle kalendermaanden in acht te nemen. Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in geval van tijdelijke overmacht, tenzij instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.