Gebruik & licentie

GEBRUIK & LICENTIE

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Hoofcwartier verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht met de overeengekomen bestemming. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwerpen te gebruiken:

Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst
is afgesproken.

Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Hoofdcwartier recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.