Betaling

BETALING

Hoofdcwartier is bevoegd om voorafgaand aan een opdracht vooruitbetaling van het gehele offerte bedrag of een deel daarvan te verlangen.

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Hoofdcwartier totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, volledig zijn voldaan.

Alle door Hoofdcwartier aan opdrachtgever uitgebrachte facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Hoofdcwartier onmiddellijk opeisbaar.

Bij overschrijding van de gehele of gedeeltelijke betalingstermijn komt de opdrachtgever zijn betalingsovereenkomst(en) niet na. Op dit moment wordt de contractuele rente van 25 % in rekening gebracht over het verschuldigde factuurbedrag(en), ingaande op het moment de overschrijding van de betalingstermijn.