Auteursrecht & intellectueel eigendom

AUTEURSRECHT & INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het auteursrecht van alle ontwerpen ligt volledig bij Hoofdcwartier. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hoofdcwartier worden verstrekt aan derde partijen, gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast.

Hoofdcwartier is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde uitingen te vermelden en mag het werk gebruiken voor eigen publiciteit.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het resultaat zonder vermelding van de naam van Hoofdcwartier openbaar te maken of te verveelvoudigen.

De opdrachtgever garandeert dat de ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de opdracht, geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partijen.

Opdrachtgever vrijwaart Hoofdcwartier ten aanzien van elke aanspraak uit schadevergoeding of welke vordering dan ook die een derde instelt tegen Hoofdcwartier.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Hoofdcwartier jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.