Aansprakelijkheid

AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdcwartier is niet aansprakelijk voor:

Door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben gemaakt.

Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door opdrachtgever. Alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/ of de tekst indien opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

De bezorging via een derde partij. Als er iets fout gaat, zal in overleg naar een oplossing gezocht worden.

Hoofdcwartier is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Hoofdcwartier wordt in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag waartoe de bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.